Kuolinpesä ja perunkirjoitus

Kuolinpesä

Kuolinpesä syntyy henkilön kuoltua. Kuolinpesän osakkaita ovat kuolleen henkilöt perilliset, leski ositukseen asti sekä yleistestamentin saajat. Tietyn omaisuuden testamentilla perivä henkilö ei ole osakas.

Kuolinpesän omaisuus muodostuu vainajan jälkeen jättämästä omaisuudesta, varoista ja veloista. Puhekielessä kuolinpesää kutsutaan perikunnaksi.

Perunkirjoitus

Henkilön kuoleman jälkeen on pidettävä perunkirjoitus, jossa luetteloidaan vainajan sekä mahdollisen elossa olevan lesken varat ja velat. Kuolinpesän osakkaan, testamentin toimeenpanijan, pesänselvittäjän tai muun henkilön, jolla omaisuus on hoidettavana, tulee huolehtia perunkirjoituksen toimittamisesta. Perunkirjoituksen toimittavat kaksi uskottua miestä, jotka laativat perukirjan ja arvostavat omaisuuden.

Tietoa perunkirjoituksesta on verohallinnon sivuilla.  

Erityisesti silloin, kun vainajalla on velkaa, on syytä kääntyä oikeudellisen asiantuntijan puoleen. Yhteistyökumppaninamme perunkirjoitusasioissa toimii Turun Perunkirjoitustoimisto.

Milloin perunkirjoitus on toimitettava?

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Määräajalle on mahdollisuus saada pidennystä hakemuksesta. Hakemus tulee tehdä kirjallisesti asianomaiselle verovirastolle edellä mainitun ajan kuluessa.

Mikäli henkilön kuolemantapausta ei voida todentaa lääkärinlausunnolla, kolmen kuukauden määräaika alkaa kulua vasta henkilön kuolleeksi julistamisesta.

Siihen, että perunkirjoitusta ei toimiteta määräajassa, voi lain mukaan liittyä haitallisia seurauksia (veronkorotus ja osakkaan henkilökohtainen vastuu vainajan velasta). Laissa ei ole erityissäännöksiä tilanteesta, jossa perunkirjoituksen myöhästyminen on johtunut siitä, että ruumis on tunnistettu vasta perunkirjoitusajan mentyä umpeen. Näissä tapauksissa on joka tapauksessa syytä tehdä perunkirjoitus viipymättä sen jälkeen, kun kuolema on varmistunut.

Perunkirjoituksen liitteet

Oikeusapua on mahdollista hakea myös perunkirjoituksen toimittamiseen oikeusaputoimistossa.
Perunkirjoituksen toimittamiseen tarvittavat selvitykset

 • vainajan sukuselvitys 15-ikävuodesta kuolemaan saakka tilataan seurakunnista tai maistraateista, jos on ollut väestörekisterissä kirjoilla. Kaikista muualle muuttaneista kuolinpesän osakkaista virkatodistus heidän kotipaikkansa rekistereistä (väestörekisteri tai seurakunta), myös ulkomailta.
 • osakkaiden nimet ja osoitteet
 • osakkaiden valtakirjat, jos haluavat antaa
 • testamentti
 • avioehtosopimus
 • osituskirja, jos on eronnut
 • ensiksi kuolleen puolison jälkeen laadittu perukirja
 • verotuspäätökset erittelyosineen viimeksi vahvistetusta verotuksesta ja kiinteistöverotuksesta

Varat:

 • käteiset varat
 • pankeissa olevista rahavaroista tiliotteet ja/tai saldotodistukset, sekä vainajan että lesken nimissä olevista, kuolinpäivän mukaisine pääomineen ja korkoineen
 • osakkeista ja muista sijoituksista pankin todistukset kuolinpäivän ostokurssiin
 • asunto-osakkeista osakekirja/asunto-osakeyhtiön nimi, osakkeiden numerot, huoneiston osoite, pinta-ala ja käypä arvo - vertailukauppojen perusteella tai kiinteistövälittäjän arvion mukaan
 • kiinteistöistä todistus lainhuudosta, kiinteistöverotuksen erittelyosa, verotuspäätöksen erittelyosa ja käypä arvo/Mhy:n arvio ja/tai kiinteistövälittäjän arvio. Arvo voidaan laskea myös verottajan perintöverotusta varten antamien ohjearvojen mukaan, ks. www.vero.fi/Vero-ohjeet sivulla "Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa"
 • kuolinpesänosuuksista perukirjat ja todistukset varoista ja veloista kuten vainajan osalta
 • kulkuneuvoista (autot, asuntovaunut, moottorikelkat, veneet ym.) rekisteriote ja käypä arvo, mm. internetin myyntisivujen perusteella
 • kauppaliikkeiden jäsenyyksistä todistukset
 • aseiden hallussapitolupa ja käypä arvo
 • luettelo irtaimistosta, jos jotain erittäin arvokasta
 • muu omaisuus, jolla taloudellista arvoa (esim. yritysvarallisuus)

Velat:

 • pankki- ja muut velat, pankin todistus pääomasta ja koroista kuolinhetkellä
 • takauksista todistukset
 • kuitit ja laskut kaikista kuolinpäivänä maksamatta olleista laskuista (vainajan velkaa)
 • sairaalamaksut (viimeinen laskutusjakso) ja palvelumaksut
 • verotus, lisäveroista verotuspäätös
 • kuitit ja laskut hautajaiskuluista (hautaustoimisto, seurakunnan lasku, muistotilaisuuden kulut, kuolinilmoitus)
 • hautakiven kustannusarvio / varaus hautakiveen tai kaiverrukseen

Muuta:

 • selvitys hautausavustuksesta/sosiaalivirasto tms.
 • selvitys henkivakuutus-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuskorvauksista
 • tallelokeron sisältö
 • saatavat, palkka, päiväraha, maksupalautukset ym. (tiliote kuolinpäivän jälkeiseltä ajalta)annetut lahjat ja ennakkoperinnöt

Kuolinpesä lakkaaminen

Kuolinpesä lakkaa olemasta, kun pesän kaikki varat on jaettu perillisten kesken. Kuolinpesän lakkaaminen verohallinnossa edellyttää, että perinnönjakosopimuksesta toimitetaan kopio verotoimistoon. Kuolinpesä saa esitäytetyn veroilmoituksen vielä perinnönjakovuodesta. Pesän jaon jälkeen osakkaat ilmoittavat saamansa tulot ja varat omassa veroilmoituksessaan.

Lähteet: www.vero.fi | www.oikeus.fi